ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2279
60%
19:1
อนุบาล 3426
40%
16:1
ระดับปฐมวัย6915
14%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 111415
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 210414
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 34711
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 410515
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 58917
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 613417
19%
117:1
ระดับประถมศึกษา563389
86%
615:1
รวมทั้งสิ้น6242104
100%
813:1