ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
24%
17:1
อนุบาล 27613
45%
113:1
อนุบาล 3549
31%
19:1
ระดับปฐมวัย151429
38%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 19312
25%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3246
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5369
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
13%
16:1
ระดับประถมศึกษา242448
62%
68:1
รวมทั้งสิ้น393877
100%
99:1