ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26511
52%
111:1
อนุบาล 36410
48%
110:1
ระดับปฐมวัย12921
22%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 27613
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 39211
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 53912
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 68715
20%
115:1
ระดับประถมศึกษา413475
78%
613:1
รวมทั้งสิ้น534396
100%
812:1