ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101323
51%
123:1
อนุบาล 315722
49%
122:1
ระดับปฐมวัย252045
22%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 181523
19%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 271421
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 310818
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 481119
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 517926
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 610515
12%
115:1
ระดับประถมศึกษา6062122
59%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112719
48%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213316
40%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3235
13%
15:1
มัธยมศีกษาตอนต้น271340
19%
313:1
รวมทั้งสิ้น11295207
100%
1119:1