ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 215722
48%
122:1
อนุบาล 391524
52%
124:1
ระดับปฐมวัย242246
21%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 191524
19%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131124
19%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 36915
12%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181129
23%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 510515
12%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 613821
16%
121:1
ระดับประถมศึกษา6959128
57%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 115318
37%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2549
18%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 381422
45%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น282149
22%
316:1
รวมทั้งสิ้น121102223
100%
1120:1