ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22-2
40%
12:1
อนุบาล 3123
60%
13:1
ระดับปฐมวัย325
28%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
15%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4112
15%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6459
69%
19:1
ระดับประถมศึกษา7613
72%
34:1
รวมทั้งสิ้น10818
100%
54:1