ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3-55
100%
15:1
ระดับปฐมวัย-55
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
27%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
9%
14:1
ระดับประถมศึกษา242145
90%
68:1
รวมทั้งสิ้น242650
100%
77:1