ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-44
21%
14:1
อนุบาล 37815
79%
115:1
ระดับปฐมวัย71219
16%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 57613
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
17%
110:1
ระดับประถมศึกษา322860
50%
610:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18412
29%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214822
52%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3358
19%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251742
35%
314:1
รวมทั้งสิ้น6457121
100%
1111:1