ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
20%
12:1
อนุบาล 3538
80%
18:1
ระดับปฐมวัย5510
20%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1347
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3729
22%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
12%
15:1
ระดับประถมศึกษา231841
80%
67:1
รวมทั้งสิ้น282351
100%
86:1