ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
13%
11:1
อนุบาล 3617
88%
17:1
ระดับปฐมวัย718
12%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 66713
22%
113:1
ระดับประถมศึกษา322860
88%
610:1
รวมทั้งสิ้น392968
100%
89:1