ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
38%
112:1
อนุบาล 3101020
63%
120:1
ระดับปฐมวัย181432
10%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 110717
12%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2151227
18%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121224
16%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121830
20%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 591524
16%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131225
17%
125:1
ระดับประถมศึกษา7176147
45%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1352661
41%
231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2321446
31%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3271340
27%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9453147
45%
625:1
รวมทั้งสิ้น183143326
100%
1423:1