ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 35813
100%
113:1
ระดับปฐมวัย5813
6%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 111819
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 251318
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 312921
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 4516
6%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 614620
20%
120:1
ระดับประถมศึกษา534598
49%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161430
33%
130:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2161430
33%
130:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3181331
34%
131:1
มัธยมศีกษาตอนต้น504191
45%
330:1
รวมทั้งสิ้น10894202
100%
1020:1