ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2246
38%
16:1
อนุบาล 35510
63%
110:1
ระดับปฐมวัย7916
23%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
22%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4235
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 67815
27%
115:1
ระดับประถมศึกษา253055
77%
69:1
รวมทั้งสิ้น323971
100%
89:1