ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25712
55%
112:1
อนุบาล 35510
45%
110:1
ระดับปฐมวัย101222
29%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 38311
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4268
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 57613
24%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา302555
71%
69:1
รวมทั้งสิ้น403777
100%
810:1