ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1145
16%
15:1
อนุบาล 27310
31%
110:1
อนุบาล 39817
53%
117:1
ระดับปฐมวัย171532
34%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1527
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3268
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 410414
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 64913
21%
113:1
ระดับประถมศึกษา293261
66%
610:1
รวมทั้งสิ้น464793
100%
910:1