ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1549
26%
19:1
อนุบาล 28816
47%
116:1
อนุบาล 3639
26%
19:1
ระดับปฐมวัย191534
32%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 24812
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 39514
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 541014
19%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
17%
112:1
ระดับประถมศึกษา353772
68%
612:1
รวมทั้งสิ้น5452106
100%
912:1