ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
41%
111:1
อนุบาล 361016
59%
116:1
ระดับปฐมวัย111627
23%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 18614
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 28412
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 38614
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 53811
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111829
31%
129:1
ระดับประถมศึกษา444993
78%
616:1
รวมทั้งสิ้น5565120
100%
815:1