ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
50%
15:1
อนุบาล 3325
50%
15:1
ระดับปฐมวัย6410
6%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 44913
30%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
11%
15:1
ระดับประถมศึกษา182644
27%
67:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161026
32%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2171229
36%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3101626
32%
213:1
มัธยมศีกษาตอนต้น433881
50%
516:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4628
30%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 57310
37%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6639
33%
19:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย19827
17%
39:1
รวมทั้งสิ้น8676162
100%
1610:1