ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1325
50%
15:1
อนุบาล 2224
40%
14:1
อนุบาล 3-11
10%
11:1
ระดับปฐมวัย5510
14%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
20%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 68412
20%
112:1
ระดับประถมศึกษา362460
86%
610:1
รวมทั้งสิ้น412970
100%
98:1