ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
10:1
อนุบาล 22-2
15%
12:1
อนุบาล 39211
85%
111:1
ระดับปฐมวัย11213
6%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 118523
17%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 213720
14%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111021
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 481422
16%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 513922
16%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141630
22%
130:1
ระดับประถมศึกษา7761138
65%
623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111617
28%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2161127
45%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311516
27%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น382260
28%
320:1
รวมทั้งสิ้น12685211
100%
1218:1