ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16410
43%
110:1
อนุบาล 25-5
22%
15:1
อนุบาล 3178
35%
18:1
ระดับปฐมวัย121123
39%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-55
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
31%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
11%
14:1
ระดับประถมศึกษา162036
61%
66:1
รวมทั้งสิ้น283159
100%
97:1