ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
17%
13:1
อนุบาล 2123
17%
13:1
อนุบาล 36612
67%
112:1
ระดับปฐมวัย81018
18%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4257
8%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101626
31%
126:1
ระดับประถมศึกษา374784
82%
614:1
รวมทั้งสิ้น4557102
100%
911:1