ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
22%
16:1
อนุบาล 27411
41%
111:1
อนุบาล 36410
37%
110:1
ระดับปฐมวัย171027
12%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131225
18%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 213821
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 312820
14%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
12%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131528
20%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 6171229
21%
129:1
ระดับประถมศึกษา7663139
60%
623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110818
27%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 218826
39%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 315722
33%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น432366
28%
322:1
รวมทั้งสิ้น13696232
100%
1219:1