ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
32%
17:1
อนุบาล 2235
23%
15:1
อนุบาล 35510
45%
110:1
ระดับปฐมวัย111122
26%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 1639
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 311819
31%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5123
5%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
24%
115:1
ระดับประถมศึกษา382462
74%
610:1
รวมทั้งสิ้น493584
100%
99:1