ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
7%
11:1
อนุบาล 2314
29%
14:1
อนุบาล 3819
64%
19:1
ระดับปฐมวัย12214
27%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-55
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3347
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6527
19%
17:1
ระดับประถมศึกษา181937
73%
66:1
รวมทั้งสิ้น302151
100%
96:1