ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2235
38%
15:1
อนุบาล 3448
62%
18:1
ระดับปฐมวัย6713
17%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38311
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 42911
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 56612
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 67512
18%
112:1
ระดับประถมศึกษา333265
83%
611:1
รวมทั้งสิ้น393978
100%
810:1