ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
50%
16:1
อนุบาล 3426
50%
16:1
ระดับปฐมวัย7512
22%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5134
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
24%
110:1
ระดับประถมศึกษา231942
78%
67:1
รวมทั้งสิ้น302454
100%
87:1