ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28311
79%
111:1
อนุบาล 3123
21%
13:1
ระดับปฐมวัย9514
30%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2268
25%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5145
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 61-1
3%
11:1
ระดับประถมศึกษา141832
70%
65:1
รวมทั้งสิ้น232346
100%
86:1