ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
43%
16:1
อนุบาล 3448
57%
18:1
ระดับปฐมวัย7714
23%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
26%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 33710
21%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4437
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
11%
15:1
ระดับประถมศึกษา232447
77%
68:1
รวมทั้งสิ้น303161
100%
88:1