ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2549
45%
19:1
อนุบาล 36511
55%
111:1
ระดับปฐมวัย11920
19%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 18715
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 38614
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 471017
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 56612
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 67512
14%
112:1
ระดับประถมศึกษา444084
81%
614:1
รวมทั้งสิ้น5549104
100%
813:1