ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210818
60%
118:1
อนุบาล 37512
40%
112:1
ระดับปฐมวัย171330
23%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 291019
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 312921
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 46612
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 518422
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 681119
19%
119:1
ระดับประถมศึกษา5844102
77%
617:1
รวมทั้งสิ้น7557132
100%
817:1