ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2161127
54%
127:1
อนุบาล 3111223
46%
123:1
ระดับปฐมวัย272350
16%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 1211233
17%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111425
13%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 316925
13%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 4212243
23%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121426
14%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181937
20%
137:1
ระดับประถมศึกษา9990189
61%
824:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161430
43%
130:1
มัธยมศึกษาปีที่ 251116
23%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3131124
34%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น343670
23%
323:1
รวมทั้งสิ้น160149309
100%
1324:1