ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14610
36%
110:1
อนุบาล 2538
29%
18:1
อนุบาล 35510
36%
110:1
ระดับปฐมวัย141428
34%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
25%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 35611
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4156
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 56612
22%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
13%
17:1
ระดับประถมศึกษา272855
66%
69:1
รวมทั้งสิ้น414283
100%
99:1