ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
33%
14:1
อนุบาล 3628
67%
18:1
ระดับปฐมวัย8412
21%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
30%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 6819
20%
19:1
ระดับประถมศึกษา281846
79%
68:1
รวมทั้งสิ้น362258
100%
87:1