ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18412
27%
112:1
อนุบาล 210616
36%
116:1
อนุบาล 311617
38%
117:1
ระดับปฐมวัย291645
23%
315:1
ประถมศึกษาปีที่ 115722
14%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 2122133
22%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121224
16%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111728
18%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 513922
14%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 691423
15%
123:1
ระดับประถมศึกษา7280152
77%
917:1
รวมทั้งสิ้น10196197
100%
1216:1