ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
7%
11:1
อนุบาล 2325
33%
15:1
อนุบาล 3369
60%
19:1
ระดับปฐมวัย7815
13%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 17613
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 312517
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 48917
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101121
22%
121:1
ระดับประถมศึกษา484997
87%
616:1
รวมทั้งสิ้น5557112
100%
912:1