ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
35%
16:1
อนุบาล 36511
65%
111:1
ระดับปฐมวัย9817
14%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 16814
14%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 213417
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 381018
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 44913
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 571118
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131023
22%
123:1
ระดับประถมศึกษา5152103
86%
617:1
รวมทั้งสิ้น6060120
100%
815:1