ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
40%
110:1
อนุบาล 310515
60%
115:1
ระดับปฐมวัย151025
19%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 17512
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101222
21%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 491625
23%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 510616
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
16%
117:1
ระดับประถมศึกษา5453107
81%
618:1
รวมทั้งสิ้น6963132
100%
817:1