ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
24%
17:1
อนุบาล 2639
31%
19:1
อนุบาล 37613
45%
113:1
ระดับปฐมวัย161329
32%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 17310
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
21%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6718
13%
18:1
ระดับประถมศึกษา332962
68%
610:1
รวมทั้งสิ้น494291
100%
910:1