ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1459
23%
19:1
อนุบาล 27714
36%
114:1
อนุบาล 38816
41%
116:1
ระดับปฐมวัย192039
30%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 19817
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 231013
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 412618
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 510818
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 611516
18%
116:1
ระดับประถมศึกษา494291
70%
615:1
รวมทั้งสิ้น6862130
100%
914:1