สพป.ชัยภูมิ เขต ๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1364338702
13%
1196:1
อนุบาล 21,1261,0632,189
39%
2519:1
อนุบาล 31,3721,3302,702
48%
26310:1
ระดับปฐมวัย2,8622,7315,593
19%
6339:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6121,5193,131
15%
27411:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,6541,5463,200
16%
28011:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,6651,6073,272
16%
28412:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,7481,7143,462
17%
28112:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8541,7293,583
18%
29112:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,9351,8443,779
19%
29013:1
ระดับประถมศึกษา10,4689,95920,427
71%
1,70012:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1499464963
35%
5219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2528417945
34%
5418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3518360878
32%
5317:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5451,2412,786
10%
15918:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4448
33%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5426
25%
16:1
มัธยมศึกษาปีที่ 67310
42%
110:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย15924
0%
38:1
รวมทั้งสิ้น14,89013,94028,830
100%
2,49512:1