สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1121022
14%
46:1
อนุบาล 2222547
31%
59:1
อนุบาล 3473885
55%
517:1
ระดับปฐมวัย8173154
25%
1411:1
ประถมศึกษาปีที่ 1262955
12%
69:1
ประถมศึกษาปีที่ 2512879
17%
613:1
ประถมศึกษาปีที่ 3504595
20%
519:1
ประถมศึกษาปีที่ 4374279
17%
613:1
ประถมศึกษาปีที่ 5395291
19%
518:1
ประถมศึกษาปีที่ 6403575
16%
515:1
ระดับประถมศึกษา243231474
75%
3314:1
รวมทั้งสิ้น324304628
100%
4713:1