สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 111314
11%
53:1
อนุบาล 2262450
38%
68:1
อนุบาล 3353469
52%
710:1
ระดับปฐมวัย7261133
20%
187:1
ประถมศึกษาปีที่ 1313768
15%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 2404181
18%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 3323870
15%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 4423880
18%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 5483785
19%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 6432972
16%
710:1
ระดับประถมศึกษา236220456
68%
4211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1141327
34%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213518
23%
29:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3151934
43%
217:1
มัธยมศีกษาตอนต้น423779
12%
613:1
รวมทั้งสิ้น350318668
100%
6610:1