สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1111728
24%
47:1
อนุบาล 2122436
31%
57:1
อนุบาล 3242852
45%
510:1
ระดับปฐมวัย4769116
23%
148:1
ประถมศึกษาปีที่ 1252348
14%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 2332861
18%
610:1
ประถมศึกษาปีที่ 3262450
15%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 4323769
20%
612:1
ประถมศึกษาปีที่ 5252449
15%
68:1
ประถมศึกษาปีที่ 6243660
18%
610:1
ระดับประถมศึกษา165172337
67%
369:1
มัธยมศึกษาปีที่ 14913
26%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 213417
34%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312820
40%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น292150
10%
317:1
รวมทั้งสิ้น241262503
100%
539:1