สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15510
15%
33:1
อนุบาล 2141832
47%
65:1
อนุบาล 3121426
38%
55:1
ระดับปฐมวัย313768
24%
145:1
ประถมศึกษาปีที่ 1191231
16%
65:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161632
16%
65:1
ประถมศึกษาปีที่ 315823
12%
64:1
ประถมศึกษาปีที่ 4191837
19%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161733
17%
66:1
ประถมศึกษาปีที่ 6172239
20%
67:1
ระดับประถมศึกษา10293195
67%
365:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
42%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2448
31%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
27%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น161026
9%
39:1
รวมทั้งสิ้น149140289
100%
535:1