สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 19990189
12%
219:1
อนุบาล 2338290628
40%
4414:1
อนุบาล 3412354766
48%
4417:1
ระดับปฐมวัย8497341,583
17%
10915:1
ประถมศึกษาปีที่ 1404385789
15%
4816:1
ประถมศึกษาปีที่ 2411390801
16%
4817:1
ประถมศึกษาปีที่ 3397412809
16%
4717:1
ประถมศึกษาปีที่ 4480397877
17%
5018:1
ประถมศึกษาปีที่ 5443434877
17%
5018:1
ประถมศึกษาปีที่ 6470480950
19%
5019:1
ระดับประถมศึกษา2,6052,4985,103
53%
29317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1518406924
32%
5317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2585381966
34%
5318:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3542415957
34%
5418:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,6451,2022,847
30%
16018:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4527
27%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 57310
38%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6639
35%
19:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย18826
0%
39:1
รวมทั้งสิ้น5,1174,4429,559
100%
56517:1