สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
50%
15:1
อนุบาล 3325
50%
15:1
ระดับปฐมวัย6410
6%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
20%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 44913
30%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5246
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
11%
15:1
ระดับประถมศึกษา182644
27%
67:1
มัธยมศึกษาปีที่ 116925
30%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2191130
37%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111627
33%
214:1
มัธยมศีกษาตอนต้น463682
51%
516:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4527
27%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 57310
38%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6639
35%
19:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย18826
16%
39:1
รวมทั้งสิ้น8874162
100%
1610:1