สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2201838
43%
410:1
อนุบาล 3242650
57%
413:1
ระดับปฐมวัย444488
29%
811:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101323
10%
46:1
ประถมศึกษาปีที่ 2252449
22%
412:1
ประถมศึกษาปีที่ 3222143
20%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 4172138
17%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 5172138
17%
410:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121729
13%
47:1
ระดับประถมศึกษา103117220
71%
249:1
รวมทั้งสิ้น147161308
100%
3210:1