สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1448
7%
24:1
อนุบาล 26915
13%
115:1
อนุบาล 3504595
81%
424:1
ระดับปฐมวัย6058118
17%
717:1
ประถมศึกษาปีที่ 1395089
15%
422:1
ประถมศึกษาปีที่ 2473784
14%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 3524092
15%
423:1
ประถมศึกษาปีที่ 44759106
18%
427:1
ประถมศึกษาปีที่ 54766113
19%
523:1
ประถมศึกษาปีที่ 64766113
19%
523:1
ระดับประถมศึกษา279318597
83%
2623:1
รวมทั้งสิ้น339376715
100%
3322:1