สพป.ชัยภูมิ เขต ๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1142034
19%
311:1
อนุบาล 2322759
34%
415:1
อนุบาล 3483482
47%
421:1
ระดับปฐมวัย9481175
20%
1116:1
ประถมศึกษาปีที่ 1303868
16%
417:1
ประถมศึกษาปีที่ 2403676
18%
419:1
ประถมศึกษาปีที่ 3324274
17%
419:1
ประถมศึกษาปีที่ 4373572
17%
418:1
ประถมศึกษาปีที่ 5323163
15%
416:1
ประถมศึกษาปีที่ 6374279
18%
420:1
ระดับประถมศึกษา208224432
48%
2418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1383371
25%
324:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25850108
38%
336:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35752109
38%
336:1
มัธยมศีกษาตอนต้น153135288
32%
932:1
รวมทั้งสิ้น455440895
100%
4420:1